Hallitus

Kontiolahden Avantouimarit ry:n hallitus 2023-2024


Puheenjohtaja Anna-Maija Hakalin, 040 501 1890
Varapuheenjohtaja Heikki Löfgren, varsinainen jäsen, 0400 570 358

Varsinaiset jäsenet
Tor Kosonen, saunatonttu, 0500 170 360
Kimmo Karttunen, saunatonttu
Irja Suomalainen, rahastonhoitaja, 050 305 3740
Martti Tolvanen, saunatonttu, 050 323 3875

Varajäsenet

Marko Härkönen
Tuija Lautamatti, sihteeri, 040 596 4911
Aaro Nikulainen, saunatonttu

Elisa Repo

Janne Seppänen

 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS                
Yhdistysrekisteri                                                                            
                                                                                                         
 1.      Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on        Kontiolahden Avantouimarit ry.
ja sen kotipaikka on        Kontiolahti

2.      Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on  edistää ja kehittää, sekä ylläpitää avantouintiharrastusta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja lähiympäristössä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  ylläpitää avantouintipaikkaa, järjestää avantouintitilaisuuksia, harjoittaa alaansa koskevaa julkaisutoimintaa, toimeenpanee näytöksiä ja juhlia, sekä esitelmä-, opetus-, ja kerhotilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, juhla- ja huvitilaisuuksia.

3.      Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4.      Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.      Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Vapaaehtoisen tukimaksun maksaneet jäsenet saavat alennusta em. maksuista maksamansa tukimaksun suhteessa. Maksettu tukimaksu 500 € = alennus 50% ja maksettu tukimaksu 250 € = alennus 25 %.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6.      Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä sekä 5 varajäsentä.

Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on 2 vuotta.
Heistä on vuosittain erovuorossa puolet tai lähinnä puolet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.      Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8.      Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.9. - 31.8.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9.      Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys - marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsenmaksun maksamisensa 3 kuukauden ajan erääntymisestä laiminlyönyt ei saa käyttää äänioikeuttaan. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja esitettävä yhdistyksen ilmoitustaululla.

11.  Vuosikokous

                      Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.     Kokouksen avaus
2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kasi ääntenlaskijaa
3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.     Hyväksytään kokouksen esityslista
5.     Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
9.     Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.  Yhdistyksen omaisuudesta päättäminen

Yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä päättää yhdistyksen kokous.

13.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14.  Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.